Privacy Policy voor consumenten

Person with tablet giving directions

Privacy verklaring gericht aan de personen die zich inschrijven op de Robinson lijst:

De verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) gebeurt door de Belgian Association of Marketing vzw (hierna genoemd “BAM”). De verwerking is onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna genoemd “ de privacywetgeving”).

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Belgian Association of Marketing vzw
Adres: BAM vzw / asbl
Raketstraat 50
1130 Brussel
Ondernemingsnummer: 672.863.759
Tél : 02 234 54 00
E-mail : info@marketing.be

Tot wie is deze privacy verklaring gericht:

Deze privacy verklaring richt zich tot de personen die zich inschrijven op de Robinson lijst.

Categorieën van verwerkte gegevens:

Afhankelijk van wat u ons hebt meegedeeld, kunnen wij de volgende categorieën van gegevens verwerken :

Natuurlijke personen

 • Naam, voornaam
 • Aanspreking
 • Adres
 • De datum van uw inschrijving/wijziging

Gebruik van uw gegevens en rechtsgrond:

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacywetgeving) worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • Om uw vragen te beantwoorden via onze website of via elk ander kanaal.
 • Voor het beheer van uw inschrijving op de Robinson lijst
 • Om uw gegevens mee te delen aan de bedrijven die de Robinson lijst gebruiken in hun geadresseerde reclame per post.

U kan uw toestemming op elk moment terug intrekken door ons te contacteren via de procedure uiteengezet in de rubriek « uw rechten uitoefenen ».

Wanneer wij over een gerechtvaardigd belang beschikken. Bepaalde verwerkingen van uw gegevens zijn immers noodzakelijk voor de realisatie van onze activiteiten (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving). In dergelijk geval verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze website of onze mobile apps aan te passen naargelang de voorkeuren van onze bezoekers
 • Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden, voor het beheer van geschillen en juridische procedures
 • Om analyses uit te voeren en statistieken op te maken

Overdracht van uw gegevens aan derden:

Uw gegevens kunnen aan derden worden overgedragen in de volgende gevallen :

 • Aan onze verwerkers: voor de uitvoering van prestaties in onze naam en voor onze rekening (bv. call centers, IT providers, clouds, ...) en enkel volgens onze instructies.
 • Aan de bedrijven die de Robinson lijst gebruiken in hun geadresseerde reclame per post: deze ontvangen de volgende gegevens die u betreffen : naam, voornaam, post adres en de datum van inschrijving of de wijziging ervan. Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden om te verifiëren of deze in het (postale) prospectie bestand van het betreffende bedrijf zijn opgenomen en om in voorkomend geval deze te verwijderen.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie:

Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

Bewaringstermijn van uw gegevens:

Uw gegevens worden voor onbepaalde duur in onze database opgeslagen. Indien u uit de lijst verwijderd wenst te worden, volstaat het om ons hierover in te lichten.

Beveiliging van uw gegevens:

Wij nemen de geschikte en nodige technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw privacy, en in het bijzonder om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van de gegevens te verhinderen.

Onze personeelsleden die toegang hebben tot persoonsgegevens worden opgeleid om om te gaan met gegevens die bij wet beschermd zijn en enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.

Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen:

Uw recht om uw inschrijving te schrappen

Als u niet meer op de Robinson lijst wenst ingeschreven te zijn, kunt u ons ten allen tijde vragen om uw gegevens te schrappen uit de Robinson lijst.

Uw recht op toegang en verbetering

U hebt recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand.

U hebt eveneens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Uw recht op verzet

U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke omstandigheden in alle gevallen waar wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang (zie hoger).

Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen bedoeld in de wet.

Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval dragen wij uw gegevens over aan de bestemmeling die door u wordt aangeduid.

Uitoefening van uw rechten:

U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres:

Belgian Association of Marketing vzw
Addresse: BAM vzw / asbl
Raketstraat 50
1130 Brussel

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, wordt uw aanvraag verwerkt binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over onze privacyverklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer via volgend e-mail adres : info@marketing.be of schriftelijk via volgend adres:

Belgian Association of Marketing vzw
Robinson Lijst
Raketstraat 50
1130 Brussel
U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan contact@apd-gba.be

Privacy Policy voor bedrijven

Privacy Verklaring gericht aan de particulieren of rechtspersonen houder van een “gebruikslicentie” voor de Robinson lijst

De verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) gebeurt door de Belgian Association of Marketing vzw (hierna “BAM”). De verwerking is onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna genoemd “ de privacywetgeving”).

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Belgian Association of Marketing vzw
Adres:
Raketstraat 50
1130 Brussel
Ondernemingsnummer : 672.863.759
Tél : 02 234 54 00
E-mail Data Protection Officer : info@marketing.be

Tot wie is deze privacy verklaring gericht :

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle personen die rechtstreeks of via toedoen van hun bedrijf - die houder is van een “gebruikslicentie” op de Robinson lijst (« de licentie »), houder zijn of geweest zijn van de licentie of ons om informatie vragen.

Categorieën van verwerkte gegevens:

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij de volgende categorieën van gegevens verwerken :

 • Naam, voornaam
 • Aanspreking
 • Taal
 • Straat, huisnummer, bus nummer, postcode en gemeente
 • De datum van uw inschrijving
 • Eventueel de datum waarop u wijzigingen hebt aangebracht

Informatie afkomstig van derden

Wij kunnen eveneens informatie inzamelen die op u betrekking heeft inzamelen en afkomstig is van externe databases (bv via de Kruispuntbank der Ondernemingen of via commerciële partners) om uw gegevens te actualiseren.

Gebruik van uw gegevens en rechtsgrond:

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacywetgeving) worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • Om uw vragen te beantwoorden via onze website of via elk ander kanaal

U kan uw toestemming op elk moment terug intrekken door ons te contacteren via de procedure uiteengezet in de rubriek « uw rechten uitoefenen ».

Voor de uitvoering van uw licentieovereenkomst (rechtsgrond: art. 6b van de privacywetgeving) worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • Voor het algemeen beheer van uw licentie

Wanneer wij over een gerechtvaardigd belang beschikken. Bepaalde verwerkingen van uw gegevens zijn immers noodzakelijk voor de realisatie van onze activiteiten (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving). In dergelijk geval verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te contacteren in het kader van marktstudies
 • Om onze website of onze mobile apps aan te passen naargelang de voorkeuren van onze bezoekers, klanten of prospecten
 • Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden, voor het beheer van geschillen en juridische procedures

Overdracht van uw gegevens aan derden:

Uw gegevens kunnen aan derden worden overgedragen aan onze verwerkers: voor de uitvoering van prestaties in onze naam en voor onze rekening (bv. call centers, IT providers, clouds, ...) en enkel volgens onze instructies

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

Bewaringstermijn van uw gegevens:

Indien u als bedrijf de Robinson lijst heeft gebruikt als wegduwbestand, worden uw gegevens bewaard tot tien jaar na de laatste download. Elke nieuwe download van de Robinson lijst doet de bewaringstermijn opnieuw van start gaan.

Deze bewaringstermijn wordt verlengd in geval van frauduleus gebruik van de gegevens van de Robinson lijst.

Beveiliging van uw gegevens:

Wij nemen de geschikte en nodige technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw privacy, en in het bijzonder om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van de gegevens te verhinderen.

Onze personeelsleden die toegang hebben tot persoonsgegevens worden opgeleid om correct om te gaan met gegevens die bij wet beschermd zijn en enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.

Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen:

Uw recht om uw inschrijving terug in te trekken

Dit recht kan ten allen tijde uitgeoefend worden.

Uw recht op toegang en verbetering

U hebt recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand.

U hebt eveneens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Uw recht op verzet

U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke omstandigheden in alle gevallen waar wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang (zie hoger).

Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen bedoeld in de wet

Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval dragen wij uw gegevens over aan de bestemmeling die door u wordt aangeduid.

Uitoefening van uw rechten:

U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: Belgian Association of Marketing vzw
Robinson lijst
Raketstraat 50
1130 Brussel

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, wordt uw aanvraag verwerkt binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over onze privacyverklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer via volgend e-mail adres info@marketing.be of schriftelijk via volgend adres:

Belgian Association of Marketing vzw
Robinson Lijst
Raketstraat 50
1130 Brussel

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan contact@apd-gba.be