Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Robinson Lijst

Person with tablet giving directions

Inleiding

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 • Gebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon die voor eigen rekening of als dienstverlener een prospectieactie per post wenst uit te voeren.
 • Ontdubbelen: het vergelijken van twee bestanden om dubbels te verwijderen;
 • Robinson bestand: bestand met de gegevens van consumenten die geen geadresseerde reclame per post meer wensen te ontvangen;
 • “Gebruikslicentie”: niet-exclusief en voorwaardelijk gebruiksrecht van de gegevens in het Robinson bestand;
 • BAM: Belgian Association of Marketing vzw, Raketstraat 50 1130 Brussel;
 • Website: www.robinson.be

Toegang tot de Robinson Lijst

 1. Het verlenen van toegang tot de Robinson lijst impliceert een formele aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de toepassing van deze van de gebruiker.
 2. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken door middel van een door beide partijen ondertekend formeel document.
 3. De "licentie" voor het gebruik is noch exclusief noch overdraagbaar. Het wordt gratis toegekend. De gegevens in het "Robinson"-bestand mogen alleen worden gebruikt voor het doel van het toegekende gebruik.
 4. In uitzonderlijke gevallen behoudt BAM zich het recht voor om de licentie te weigeren.

Procedure

 1. Om toegang te krijgen tot de Robinson lijst, moet de gebruiker zijn bedrijf registreren op de website www.robinson.be. Door zich te registreren, maakt de gebruiker een login en wachtwoord aan. De login en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe deze zorgvuldig te bewaren en niet aan derden te communiceren. BAM kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van verdwijning, verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik. In dat geval verplicht de gebruiker zich BAM zo spoedig mogelijk te informeren, zodat de toegang onmiddellijk wordt geblokkeerd.
 2. Zodra de gebruiker zich heeft geregistreerd en door BAM is geaccepteerd, moet hij zijn login en wachtwoorden opnieuw instellen om zijn toegang tot de Robinson lijst te activeren.

Gebruik van adressen/gegevens

 1. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Robinson bestand alleen te gebruiken voor de volgende doeleinden: om alle adressen die in het Robinson bestand zijn opgenomen, uit te sluiten van zijn postale prospectie bestand(en). Het is de gebruiker in geen geval toegestaan dit bestand voor andere doeleinden te gebruiken,
 2. De ontdubbeling die met behulp van het Robinson bestand wordt uitgevoerd, gebeurt uitsluitend door het vergelijken van namen en adressen of door het vergelijken van adressen naar keuze van de gebruiker.
 3. De Gebruiker verbindt zich ertoe het Robinson bestand niet geheel of gedeeltelijk door te geven of toegang te verlenen tot dit bestand, op welke wijze dan ook, aan derden.
 4. De Gebruiker verbindt zich er tevens toe alle nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van het Robinson bestand te waarborgen, om elk onrechtmatig gebruik of openbaarmaking ervan te vermijden en het na gebruik te vernietigen.
 5. De Gebruiker verplicht er zich toe BAM onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke openbaarmaking van het Robinson bestand aan derden of ongeoorloofd gebruik van dit bestand door derden waarvan hij/zij kennis krijgt.

Misbruik - Controles

 1. BAM behoudt zich het recht om het gebruik van de gegevens uit de Robinson lijst te controleren. De gebruiker verbindt zich ertoe mee te werken aan elk onderzoek dat BAM of een derde partij die hij daartoe opdracht geeft, door hem toegang te verlenen tot alle informatie die in het kader van het onderzoek wordt gevraagd, met name door hem toegang te verlenen tot zijn kantoren, machines, programma's of bestanden, en door hem het recht te verlenen om deze gegevens te kopiëren indien nodig. Willekeurige controles worden 3 werkdagen van tevoren aan de gebruiker gemeld. Controles die worden uitgevoerd naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheid of fraude worden niet vooraf gemeld. In geval van een bewezen onregelmatigheid zijn de inspectiekosten voor rekening van de Gebruiker, onverminderd het recht van BAM om schadevergoeding te vorderen.
 2. Elk ongeoorloofd gebruik van het Robinson bestand door de gebruiker wordt gecompenseerd aan BAM. Onbevoegd gebruik van het bestand betekent in het bijzonder dat het Robinson bestand voor een ander doel wordt gebruikt dan het in deze Algemene Voorwaarden vermelde doel, het feit dat het Robinson bestand wordt meegedeeld aan een derde partij zonder een toegang te hebben tot het bestand.

Verantwoordelijkheid

 1. Vergoeding van immateriële schade, verlies van kansen voor verwachte winst of omzet is uitgesloten, behalve in geval van grove nalatigheid van BAM.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De rechten met betrekking tot het Robinson bestand, met inbegrip van de rechten die aan de producent van een databank zijn toegekend op grond van de wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken, zijn en blijven de exclusieve eigendom van BAM.

Overmacht

 1. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst indien deze gehele of gedeeltelijke niet- nakoming het gevolg is van het optreden van een geval van overmacht (zoals hieronder gedefinieerd).
 2. Onder overmacht wordt in de zin van dit artikel verstaan elke van buiten komende, onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis die de nakoming van één of meer van de verplichtingen van de Overeenkomst onmogelijk maakt, zoals natuurrampen, oorlogen, terreur, stakingen, gebrek aan grondstoffen, energie, stroomuitval, netstoringen of enige andere soortgelijke of onvoorziene gebeurtenis.
 3. De verplichtingen van de partij die zich op een geval van overmacht beroept, worden opgeschort vanaf de kennisgeving van een dergelijke gebeurtenis aan de andere partij binnen vierentwintig (24) uur na het optreden ervan en op voorwaarde dat de betrokken partij het bestaan van een dergelijke gebeurtenis kan bewijzen.
 4. In het geval dat de gebeurtenis die een geval van overmacht vormt langer dan één (1) maand na de kennisgeving ervan door de Partij die verhinderd is dit te doen overeenkomstig het vorige lid, voortduurt, kan elk van de Partijen, tenzij de Partijen overeenkomen het Contract automatisch en zonder compensatie voor de overmacht na het verstrijken van de hierboven genoemde periode van één (1) maand te verlengen, het Contract beëindigen door eenvoudige kennisgeving aan de andere Partij.

Duur, schorsing en beëindiging

 1. Het "licentie"-contract voor de Robinson lijst is voor onbepaalde tijd gesloten.
 2. In afwijking van de vorige alinea kan BAM de overeenkomst echter zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op schadevergoeding voortijdig beëindigen:
  • In geval van niet-nakoming door de Gebruiker van zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden (onverminderd het recht van BAM om schadevergoeding te vorderen)
  • In geval van misbruik of vermoeden van misbruik bij het gebruik van het Robinson bestand door de gebruiker.
  • In geval van een wijziging in de wetgeving betreffende het Robinson bestand

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 1. De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.
 2. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de Algemene Voorwaarden of van alle latere contracten of verrichtingen die daaruit kunnen voortvloeien, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.